غریبانه Stranger

صحابه سیدالشهدا
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


شکی نیست که فضائل آنها بی‏شمار است و ما کوچک‏تر از آن هستیم که بتوانیم به حقیقت آنان پی‏ببریم، لکن گوشه‏ای از کمالات و فضایل برجسته‏ی ایشان بیان می‏شود.


فضیلت اول:


اصحاب از همه یاران پیامبران و اوصیاء بالاترند.

امام حسین علیه‏السلام در شب عاشورا به اصحاب خود فرمود:

«همانا من اصحابی باوفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم،

 و خاندانی نیکوکارتر و مهربان‏تر از خاندان خود ندانم».

ارشاد،شیخ مفید،ج2،ص93.مثیرالاحزان،جعفر بن محمد بن نما حلی،ص56.


Virtues of Imam Hossein


There is no doubt that the virtues are endless and we're smaller than they actually are able to understand, but the corner of his outstanding virtues and perfections expressed


:learning 1


Companions of the Prophet's companions and Avsya’ higher

:On the night of Ashura Imam Husain said to his companions

I certainly do not know Ashabi Bavfatr better than his companions, and family know Nykvkartr and gentler than his familyفضیلت دوم:


اصحاب جاهای خود را پیش از شهادت مشاهده نمودند؛

امام حسین علیه‏السلام به یاران خود فرمود:

 سرهای خود را بالا کنید و بنگرید. پس آنان جاهای خود را در بهشت مشاهده کردند،

 لذا آنان با سینه و روی جلو تیر و نیزه می‏رفتند تا به جایگاه خود در بهشت برسند.


در زیارت ناحیه‏ ی مقدسه، پس از نام بردن از شهداء می‏فرمایند:

«گواهی می‏دهم که خداوند پرده را از جلو چشم شما برداشت،

 و برای شما بستر گسترد و عطای سرشاری به شما داد»


بحارالانوار،علامه مجلسی،ج44،ص298. بحارالانوار،علامه مجلسی،ج45،ص73.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 2


Companions found their places before the testimony

:Imam Hussein said to his companions

  Keep your heads up and look. Then they found their places in heaven 

  The arrows and spears in front of them on the chest and went to their place in

.heaven 


:In the realm of the sacred pilgrimage, after naming the martyrs said 

I testify that God removed the veil from in front of your eyes"

."  And bed spread for you and the gift you gave to the richفضیلت سوم:

با اینکه تعداد اصحاب اندک بود و با دشمن قابل مقایسه نبود

و احتمال رهائی از آن معرکه نمی‏دادند و یقین به شهادت داشتند اقدام کردند

 ولی اصحاب انبیاء و اوصیاء نسبت به دشمنانشان این مقدار کم نبودند

و احتمال خلاصی و پیروزی و نصرت و بدست آوردن غنیمت می‏دادند.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 3


Although the number of companions were too small and not comparable with the enemy

And were not likely to be released from the scene and were sure to witness the action

  But the companions of the Prophet and Avsya’ enemies were not the least bit

And the possibility of redemption and triumph and victory and get their booty.
فضیلت چهارم:

احدی بر آنها سبقت نگرفته و از متأخرین هم کسی به مقامات آنها نمی‏رسد:

از حضرت صادق علیه‏السلام روایت شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام

 با عده‏ای از کربلا عبور کردند و این شعر را خواندند:

مناخ رکاب و مصارع الشهداء لا یسبقهم 

من کان قبلهم و لا یحلقهم من أتی بعدهم

کامل الزیارات،ابن قولویه قمی،ص270.

محل پیاده شدن سواران، و بر زمین افتادن شهیدانی است که 

از گذشتگان کسی از آنها جلو نیفتاده، 

و از آیندگان کسی به مقام آنها نخواهد رسید.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 4


:Shall not overtake them, and the latter did not have anyone to authorities
Imam Sadiq Amir narrated that the Prophet pbuh
: Some of Karbala as they passed by and read this poem
Mnakh pedal and Msar Alshhda La Ysbqhm
I Qblhm Cannes and La Yhlqhm I Bdhm future
.Full Alzyarat Ibn Qvlvyh Qummi, p. 270
Implementation of the riders, and the martyr is falling
The ancients did not pull one of them
.And the future generations who will come to their office
فضیلت پنجم:

از کثرت شوق شهادت درد شمشیر و تیر و نیزه را احساس نمی‏کردند

حضرت باقر علیه‏السلام می‏فرماید:

 حضرت امام حسین علیه‏السلام پیش از آنکه شهید شود به یارانش فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودند:

جمعی از یارانت با تو شهید شوند که از ضربات شمشیر و نیزه دردی حس نمی‏کنند

 و این آیه را تلاوت فرمود:

(قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم).سوره انبیاء،آیه 69.

«ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش»...

بحارالانوار،علامه مجلسی،ج45،ص80


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 5


The fifth virtue:
Swords and arrows and spears zeal of martyrdom not feel the pain
Imam Baqir, peace be upon him says:
  Imam Hussein is martyr to his supporters before he said:
Prophet (pbuh) & HP said to me:
Shahid mass of subsidy you are not feeling the pain of the blows of swords and spears
  And recite the verse says:
(Qlna or Nar fagot Breda and Ibrahim Ali Slama) .svrh Anbiya, Verse 69.
"The fire on E. Be cool and Health" ...
Bharalanvar, Allama Majlisi, vol 45, p 80

فضیلت ششم:


در شجاعت بی ‏نظیر بودند:

چنانکه بزرگان در مقتل آنها بطور جداگانه به آن اشاره کرده ‏اند.

به یکی از کسانی که در کربلا با لشکر پسر سعد بود گفتند:

 وای بر تو، ذریه‏ی پیامبر را به قتل رسانیدی!

 گفت: سنگ بر دهان تو، اگر می‏دیدی آنچه ما دیدیم تو هم همین کار را می‏کردی،

 آنان جماعتی بودند که دستهای آنها به شمشیر بود مانند شیران درهم شکننده،

 از راست و چپ خود را به دهان مرگ می‏زدند،

 و امان قبول نمی‏کردند و رغبتی هم از مال دنیا در دل نداشتند،

و هیچ چیز بین ایشان و مرگ حایل نبود،

 یا باید پیروز شوند یا مرگ آنها را در بر گیرد،

اگر با آنها جنگ نمی‏کردیم تمام ما را از دم شمشیر هلاک می‏کردند.

منتخب التواریخ،ص255.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 6


:Excelled in courage

.As we have noted giants in Maqtal them separately

:In one of those who was in Karbala by armies son Saad said

 ! Woe to you, the seed of the prophet killed

  Said the stones on the mouth you could see if you see what we've done this

  Congregation was them who hands them to the sword like smasher Shiran

  Right and left baffled by the death of his mouth

  And did not protect the interests of wealth did not have the heart

Nothing and no buffer between them and death

  It should either be victorious or death overtakes them

.If we do not fight with them all of us perish by the sword had

.Elected al-tawarikh, p. 255فضیلت هفتم:


از جنگ و شهادت هراسی نداشتند.

حضرت امام جواد علیه‏السلام از پدرانش از حضرت سجاد علیه‏السلام

 روایت کرده که چون کار بر امام حسین علیه‏السلام سخت شد

 همراهانش او را برخلاف خود دیدند،

 زیرا کار به آنها که سخت می‏شد رنگشان دگرگون می‏گشت و می‏لرزیدند

 و دلشان هراسان می‏شد،

 ولی حضرت حسین علیه‏السلام و یاران مخصوصش رنگشان باز می‏شد

و آرام و آسوده خاطر می‏شدند. آنها به یکدیگر می‏گفتند: 

نگاه کنید باکی از مرگ ندارند.

حضرت حسین علیه‏السلام به یاران خود می‏فرمود:

ای کریم زادگان صبر کنید که مرگ جز پلی نباشد که شما را از سختی و تنگی

 به بهشت پهناور و نعمتهای جاویدان می‏رساند،

 کدام یک از شما خوش ندارد که از زندانی به کاخی رود؟

 ولی برای دشمنان شما چنانست که از کاخی به زندانی روند و شکنجه شوند.

همانا پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایم حدیث کرد که فرمود:

«به راستی دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است،

 و مرگ پل اینهاست به بهشت خود،

 و پل آنانست به دوزخ خود»

نه دروغ گویم و نه به من دروغ گفته‏ اند.

معانی الاخبار،شیخ صدوق،ص474.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 7


.Not afraid of war and martyrdom

Imam Jawad, Imam of the fathers of Hazrat Imam Sajjad

  Narrated that Imam Hussein, the work was hard

  Unlike his companions saw him

  They work hard because that was the color changes back and shivered

  And they were afraid

  But its special companions of Imam Hussein and the color was

:Were quiet and comfortable. They said to each other

.Look not afraid of death

:Imam Hussein and his companions said

Wait a descendant of the Holy Death is only a bridge which takes you from stiffness and shortness

  The vast Paradise and the eternal blessings kills

?Which one of you does not like the prisoner in the palace

. Chnanst but your enemies from the palace to prison and tortured

:Surely the father of the Prophet (pbuh) and HP i Hadith that says

The world is a prison for the believer and the disbeliever's paradise"

  Paul gives his death to heaven

"And Paul Nanst own hell

.Not lie and say I do not have lied

Akhbar meanings, Sheikh Saduq, p. 474.
فضیلت هشتم:


خداوند از اصحاب قبض روح نمود:

در حدیث ام‏ایمن جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«چون این جمع به آرامگاه خود افتادند خداوند بدست خود جان آنها را بگیرد،

 و فرشتگانی از آسمان هفتم به زمین نازل شوند که ظرفی از یاقوت و زمرد پر از آب حیات،

 و حله‏ها و طیب بهشتی با آنهاست،

 با آن آب بدنهایشان غسل داده و آن جامه‏ها را به آنان پوشانده و با عطر بهشتی حنوط کرده، سپس دسته دسته بر آنها نماز بخوانند»...

کامل الزیارات،شیخ صدوق،ص264.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 8


God's spirit companion bill:
:I am safe in saying Gabriel to the prophet (pbuh) & HP said
Because of this sum went to his tomb to be God's own life"
  And angels are sent from heaven to earth the seventh bowl of ruby and emerald water of life
  And Helle and their Tayyip Beheshti
  Bodies washed with water and the cloths and covered them with a heavenly aroma embalm, then clusters them pray 
Full Alzyarat Sheikh Saduq, p. 264فضیلت نهم:


ملائکه آنها را دفن نموده، بر جنازه‏ی آنها نماز خواندند و... که حدیث آن گذشت.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 9


.Angels and they buried the corpse they sang and prayed that its tradition passed

فضیلت دهم:


بدست مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم قبر آنها کنده شد:

حضرت صادق از پدرش علیهماالسلام نقل می‏کنند که

 بامدادی ام‏ سلمه شروع به گریه نمود،

 به او گفتند: تو را چه شده؟

گفت: فرزندم حسین علیه‏السلام کشته شد،

 از هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته بود

 تا امشب او را ندیده بودم، امشب او را رنگ پریده و ناراحت دیدم.

 گفتم: چرا شما را اینگونه می‏نگرم؟

 فرمودند: از اول شب تاکنون مدام قبر حضرت حسین و یارانش را می‏کندم.

امالی شیخ طوسی،ج1،ص89.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 10


:Get Happy Rasool PBUH & HP and HP was dug their grave

Imam Sadiq narrated from his father that they Lyhmaalslam

  Umm Salamah was the early start to cry

  ?He told you what

Said my son, Hussein, was killed

  When the Prophet (pbuh) had died and HP

  .He had not until tonight, tonight I saw him pale and upset

  ?I said: Why do you look like

 . Said the grave of Imam Hussein and his followers ever since the first night of Grain

.Amal al-Tusi, vol. 1, p. 89
فضیلت یازدهم:


خون آنها تحویل خداوند داده شد:

ابن‏عباس گوید: در شبی که حضرت حسین علیه‏السلام کشته شده بود،

 در خواب دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

 شیشه‏ ای بدست دارد بخونهائی را در آن جمع می‏کند،

 گفتم: ای رسول خدا، اینها چیست؟

فرمودند: اینها خون حسین و اصحاب اوست که به سوی خداوند بالا می‏برم.

چون صبح شد ابن‏عباس شهید شدن امام حسین علیه‏السلام

و خواب خود را برای مردم نقل کرد، بعد معلوم شد که در همان روز شهید شده است.

نفس المهموم،شیخ عباس قمی،ص391.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 11


:Blood was handed to God

Ibn Abbas says that Imam Hussein was killed in the night

  I dreamed that the Prophet PBUH & HP

  Bkhvnhayy glass has gotten into it collects

  ?I said: O Messenger of Allah, what are they

.Said that the blood of Husayn and his companions go up to the Lord

It was the morning of the martyr Imam Hussein Ibn Abbas

.People told her to sleep, then turned out the same day martyr

.Almhmvm breath, Sheikh Abbas Qummi, p. 391

فضیلت دوازدهم:


 خداوند از آنها خشنود است:

حضرت صادق علیه‏السلام می‏فرمایند: در نمازهای واجب و نماز خود

 سوره‏ والفجر را بخوانید و به آن رغبت کنید که سوره‏ حضرت حسین علیه‏السلام است.

ابواسامه که در مجلس حاضر بود سؤال کرد:

چگونه این سوره‏ حسین علیه‏السلام است؟

فرمودند: آیا نشنیده‏ای که در آخر سوره می‏فرماید:

(یا أیتها النفس المطمئنة - ارجعی الی ربک راضیة مرضیة)

سوره مبارکه فجر،آیه 17 و 28.

مقصود از نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه

 حضرت امام حسین علیه‏السلام است،

 و در روز قیامت یاران او از آل محمد علیهم‏السلام از خداوند خشنود،

 و خداوند هم از ایشان خشنود است.

این سوره فقط درباره‏ حضرت حسین علیه‏السلام و شیعه‏ او

و شیعیان آل محمد علیهم‏السلام می‏باشد،

 و هر کس بر خواندن این سوره مداومت کند،

 در درجات بهشت با حضرت حسین علیه‏السلام باشد،

 همانا خداوند عزیز و حکیم است.

بحارالانوار،ج44،ص218.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 12

:Allah is pleased with them

.Imam Sadiq (pbuh) says: in his obligatory prayers and prayer

  Read Chapter valfajr and the desire is that Surah Ali Husain

:Abvasamh that was asked in the Chamber

?How this chapter is Hussein

:Updated: Have not heard that in the last verse says

(Or end-user sites Almtmynh hearted - preferred to Rabak Razyh Mrzyh)

.Sura Fajr, verses 17 and 28

.Purpose of breath and she sure as R

  Hazrat Imam Husain, the

  Armageddon and his companions of Muhammad PBUH Al-pleasing to God

  .And Allah is well pleased with them

This chapter is only about Shia Imam Husain and his

Shiites and Al-Mohammad PBUH is

  And whoever is reading this chapter endurance

  Imam Hussein is the highest heaven

  .Surely Allah is Mighty, Wise

.Bihar al- Anwar, Vol. 44, pp. 218

فضیلت سیزدهم:


 درجات آنها از همه‏ی شهداء بالاتر است؛

جبله مکیه گوید: از میثم تمار شنیدم که می‏فرمود: بدان ای جبله،

 روز قیامت حضرت امام حسین علیه‏السلام سید و سرور شهداء ست،

 و یاران او درجه‏ای بر شهیدان دیگر بالاترند...

امالی شیخ صدوق،ص127.

و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خبر طولانی می‏فرمایند:

«تنصره عصابة من المسلمین، أولئک من سادة شهداء امتی یوم القیامة»

 «دسته‏ای از مسلمین او را یاری می‏کنند که ایشان سرور شهیدان در روز قیامت هستند»

امالی شیخ صدوق،ص115.

در زیارت آنان آمده:

«أنتم سادات الشهداء فی الدنیا و الاخرة،

 و أنتم السابقون و المهاجرون والأنصار».


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 13


Their ranks higher than all the martyrs

Mkyh Jableh said Themar heard the MPC said that the Jableh

  Last Day of Martyrs, Imam Husain Syed and server set

  His companions and other martyrs higher degree of

.Amal al Saduq, p. 127

"And Prophet PBUH & HP in the long story says

"I Sabh Tnsrh Muslim nation Ulik I simply Martyrs Day Alqyamh"

  "He helped a group of Muslims that the server they are martyrs on the Day of Resurrection"

Amal al Saduq, p. 115

:They come on a pilgrimage

Ntm Sadat Alshhda on Dunya and Alakhrh"

  "And Ntm Alsabqvn and Almhajrvn Valansar
فضیلت چهاردهم:


عباراتی در زیارت آنها آمده که برای دیگر اصحاب نقل نشده است؛ از قبیل:

أولیاء الله، أصفیاء الله، أبرار الله، الطاهرون، المهدیون، شیعة الله و...

به مفاتیح الجنان باب زیارت شهدا مراجعه شود.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 14


:Expressions in their pilgrimage which has been transported to other parties, such as

Saints of God, Sfya’ Ali, Abrar Ali, Altahrvn, Almhdyvn, Shiati God and

.Jinan Mafatih the pilgrimage to see the martyrs
فضیلت پانزدهم:


در زهد و تقوی و عبادت و... سرآمد بودند.

مثلا درباره‏ی حبیب بن مظاهر نوشته ‏اند که حافظ قرآن بوده،

 هر شب بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر یک ختم قرآن می‏نمود.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 15


.And had excelled in piety and virtue and devotion

Habib bin Hafiz Quran about such manifestations have been written

  .Every night after Isha prayer until dawn can be a Quran recitationفضیلت شانزدهم:


 با شهادت آنها دین خدا، حق، ولایت، نماز، روزه، جهاد، و... همه زنده شد

 و اگر آنها شهید نشده بودند حتی اسمی از دین باقی نمانده بود.

عده‏ای از بزرگان با دیدن این احادث که مقداری از آن را یادآور شدیم فرموده‏ اند:

 شهدای کربلا و اصحاب حسینی از همه یاران انبیاء و أوصیاء و أئمه معصومین علیهم‏السلام بالاترند، و بعضی هم گفته‏اند از همه بالاترند بجز اصحاب حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - (یعنی آن 313 نفر).

بهرحال غرض از یادآوری این قسمت این است که بعضی از نادانها که خود یا دیگری را

در دریف اصحاب حسینی قرار می‏دهند بدانند که این جنایت بزرگی است که قابل بخشش نیست،

 از خداوند قهار و از غیرت حق تعالی بترسند،

 و مطلب را کوچک نشمارند، مقام رفیع آنها را تنزل ندهند.

چه کسی می‏تواند به این مقام برسد که قابض روح او خود خداوند باشد

 و خون او را پیامبر جمع کند!

 این خون تا آسمان نمی‏رود، تا لوح نمی‏رود،

 از عرش و کرسی همه می‏گذرد و بدست خداوند سپرده می‏شود.

فهم این جمله برای ما مشکل است،

 و یا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای آنها قبر بکند و فضایل دیگر.


ـــــــــــــــــــــــــــــ

:learning 16


Their testimony of God with faith, truth, Province, prayer, fasting, Jihad, and all were alive

  And if they were not even nominally religious martyr was left

:Some of the elders to see that some of it reminiscent Ahads we have stated

  Martyrs of Karbala and the companions of Hussein and the companions of the Prophets and Ahlul Vsya’ PBUH higher, and some have said are higher than the companions of Imam Mahdi - Jl deadline Allah al-Sharif - (ie 313 cases).

However, the purpose of this section is to recall some fool himself or else

The rows are the companions of Hussein know that this great crime is unforgivable

  The zeal of the Lord God Almighty and fear

  .And small entry Nshmarnd, altitude, they do not degrade

Who can come to the place which God himself is astringent spirit

  !Collect blood and the Prophet

  The blood does not go to heaven, not the tablet

  Lord of heaven and seats all going and get deposited

It is difficult for us to understand this sentence

  .Or self-Rasool PBUH & HP and HP to do them grave and the other virtues


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"اَ لسَّلٰامُ عَلَیْکََ یٰا اَبَا الْفَضْلِ الْعَبٰاس"

به احترام "باب الحوائج" هرکی دوست داشت ،
دعای فرج رو برای ظهور امام زمان بخونه

باب الحوائج دست هیچ کس رو خالی برنمیگردونه

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.